Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Sandrasfoodstore.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sandrasfoodstore.nl. gevestigd aan de Lepelaarstraat 46 te Rozenburg.
 2. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een bestelling plaatst bij Sandrasfoodstore.nl;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Sandrasfoodstore.nl en de klant;
 4. product: de taart, het gebak en/of een aanverwant product, zoals gebaksbordje en gebaksbestek, die door Sandrasfoodstore.nl wordt geleverd;
 5. website: de website www.sandrasfoodstore.nl;
 6. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Sandrasfoodstore.nl en de klant.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sandrasfoodstore.nl en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en assortiment

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 60 dagen.

3.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

3.3. Sandrasfoodstore.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. Sandrasfoodstore.nl is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.

3.4. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens

4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:

 1. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
 2. het aanbod en/of de offerte van Sandrasfoodstore.nl schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.

5.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Sandrasfoodstore.nl de klant via de e-mail een bevestiging dat Sandrasfoodstore.nl de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6. Prijzen en bezorgkosten

6.1. De vermelde prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2. De vermelde prijzen op de website zijn inclusief btw en exclusief de bezorgkosten.

6.3. De bezorgkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

6.4. De prijzen van de producten en de bezorgkosten kunnen door Sandrasfoodstore.nl van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Artikel 7. Betaling

7.1. De klant zijnde een bedrijf kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

 1. via iDEAL;
 2. via Paypal
 3. Bij levering betalen

 

 

7.2. De klant zijnde een consument kan de via de website bestelde producten op de volgende wijzen betalen:

 1. via iDEAL;
 2. via Paypal
 3. Bij levering betalen

7.3. Bij het betalen op een van de in artikel 8.4 genoemde wijzen gelden de voorwaarden van de betreffende aanbieder van het betaalproduct.

7.4. Sandrasfoodstore.nl heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling veilig te laten verlopen.

Artikel 8. Levering

8.1. Indien een besteld product onverhoopt niet geleverd kan worden, dan zal Sandrasfoodstore.nl zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klant. In een dergelijk geval kan de klant ervoor kiezen om een vervangend product af te nemen of om de overeenkomst te ontbinden.

8.2. De levertijden en de daarbij behorende tarieven staan duidelijk op de website vermeld.

8.3. Indien het product voor 16:30 uur besteld is, dan kan het product de volgende dag geleverd worden, tenzij anders is aangegeven.

8.4. Standaard wordt de bestelling geleverd tussen 9:00 en 13:00 uur op de door de klant gekozen datum.

8.5. De door Sandrasfoodstore.nl opgegeven leverdatum is slechts indicatief.

8.6. De bestelling wordt niet op zondagen en algemeen erkende feestdagen geleverd.

8.7. Bij de klant zijnde een bedrijf wordt de bestelling geleverd tot aan de receptie.

8.8. De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

8.9. De bestelling kan niet naar een postbus gestuurd worden.

8.10. Indien de klant wenst dat de bestelling met spoed geleverd wordt, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Sandrasfoodstore.nl. Voor het met spoed leveren van een bestelling kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

8.11. Bij aflevering wordt om de handtekening gevraagd van de persoon die de bestelling in ontvangst heeft genomen.

Artikel 9. Klachten

9.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Sandrasfoodstore.nl gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Sandrasfoodstore.nl meldt, dan is Sandrasfoodstore.nl niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

9.2. Klachten worden door Sandrasfoodstore.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9.3. Door Sandrasfoodstore.nl als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Sandrasfoodstore.nl.

9.4. Beperkt houdbare producten, versproducten of producten die om een andere reden niet meer door ons herverkocht kunnen worden, kunt u niet ruilen of retourneren. Bent u niet tevreden over de kwaliteit, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Artikel 10. Klantenservice

10.1. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:

Sandrasfoodstore.nl

Lepelaarstraat 46

3181 TH Rozenburg

Tel: 0181-215886

e-mail: sandrasfoodstore@outlook.com

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring

11.1. Sandrasfoodstore.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

11.2. Sandrasfoodstore.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

11.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Sandrasfoodstore.nl is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

11.4. Een geleverde taart en/of geleverd gebak is beperkt houdbaar. Sandrasfoodstore.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien een geleverde taart en/of geleverd gebak wordt geconsumeerd na de gangbare houdbaarheidsperiode.

11.5. De klant is er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan of het geleverde product ingrediënten bevat waarvoor de klant allergisch is of waarvan de klant ziek kan worden.

11.6. Sandrasfoodstore.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sandrasfoodstore.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals een verkeerd opgegeven bezorgadres.

11.7. Indien Sandrasfoodstore.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sandrasfoodstore.nl beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Sandrasfoodstore.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Sandrasfoodstore.nl kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 12. Overmacht

12.1. In geval van overmacht is Sandrasfoodstore.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Sandrasfoodstore.nl als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

12.2. Van overmacht aan de zijde van Sandrasfoodstore.nl is o.a. sprake indien Sandrasfoodstore.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Sandrasfoodstore.nl als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

12.3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Sandrasfoodstore.nl ten gevolge waarvan Sandrasfoodstore.nl haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Sandrasfoodstore.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Sandrasfoodstore.nl mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14.2. Sandrasfoodstore.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Artikel 15. Beveiliging en internet

15.1. Sandrasfoodstore.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Sandrasfoodstore.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op elke overeenkomst tussen Sandrasfoodstore.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Sandrasfoodstore.nl worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sandrasfoodstore.nl gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Sandrasfoodstore.nl zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.